.ISRAEL MAIN HOTELIER SCHOOL LTD
TADMOR
 
tadmor
 
ביה"ס המרכזי למלונאות בע"מ
תדמור
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
קורס קונדיטוריה – סוג 1 (משולב בתעשייה 3+3)

קורס קונדיטוריה סוג 1 הוא קורס הכשרה מקצועית הנמשך כ- 9 חודשים (35 שבועות)
במתכונת של חמשה ימים בשלב א', וששה ימים בשלב ב'.

הקורס פועל עפ"י תוכנית לימודים של משרד הכלכלה (התמ"ת) ובפיקוחו הצמוד.

מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה במבחנים הממשלתיים לסיווג מקצועי, יהיו זכאים
לתעודת מקצוע קונדיטאות סוג 1 מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת).

מבנה הקורס

שלב א' לימודים מוסדיים
10 שבועות המתקיימים בביה"ס "תדמור" וכוללים לימוד פרקים עיוניים ותרגול מעשי
מודרך בסדנאות לימודיות. בשלב זה לומדים חמשה ימים בשבוע (42 שעות שבועיות).

שלב ב' לימודים משולבים בתעשייה
25 שבועות המתחלקים לשלושה ימי לימוד ב"תדמור" (21 שעות), ושלושה ימי עבודה בתעשייה (21 שעות).

תוכנית הלימודים כוללת בין השאר את הנושאים הבאים: תורת המקצוע,
תורת החומרים, תזונה, תברואה, שיטות אפייה ובישול, חשבון מקצועי, יזמות עסקית
ועוד.
 
קורס קונדיטוריה – סוג 1 (מוסדי)

קורס קונדיטוריה סוג 1 הוא קורס הכשרה מקצועית הנמשך כשבעה חודשים (29 שבועות)
במתכונת של חמישה ימי-לימודים בשבוע (42 שעות שבועיות).

הקורס פועל עפ"י תוכנית לימודים של משרד הכלכלה (התמ"ת) ובפיקוחו הצמוד.

מסיימי הקורס שיעמדו בהצלחה במבחנים הממשלתיים לסיווג מקצועי, יהיו זכאים
לתעודת מקצוע קונדיטאות סוג 1 מטעם משרד הכלכלה (התמ"ת).


תוכנית הלימודים

בקורס שלושה פרקי-לימוד עיקריים:

א) פרק עיוני הנלמד בכתה.
ב) תרגול מעשי מודרך בסדנאות לימודיות.
ג) התנסות מעשית בענף ההארחה (סטאז'-חוץ).

תוכנית הלימודים כוללת בין השאר את הנושאים הבאים: תורת המקצוע,
תורת החומרים, תזונה, תברואה, שיטות אפיה ובישול, חשבון מקצועי, יזמות עסקית ועוד.
 
תנאי קבלה לקורס

10 שנות לימוד.
מבחני קבלה.
וועדת קבלה.


תהליך ההרשמה

ההרשמה לקורס רק באמצעות טפסי הפנייה של שירות התעסוקה (טופס ש.ת.22).


תעריפי שכר-לימוד בש"ח (כולל מע"מ)

סה"כ תשלום לקורס במזומן הינו: 5,959 ₪ כולל מע"מ (כולל ערכה אישית של כלי עבודה).

ניתן לשלם בתשלומים: עד 7 תשלומים ואז הסכום יעמוד על 6,369 ₪.

הלימודים בקורס קונדיטאות סוג 1 , מוכרים לצורך שימוש בפיקדון חיילים משוחררים (פרטים במקום).